Co je „pitná voda“?

Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů; voda, která se používá v potravinářství, je určena k péči o tělo a k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem. Také voda, která slouží k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání. Požadavky na hygienické parametry vody, na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen „jakost pitné vody“) jsou stanoveny mikrobiologickými, biologickými, fyzikálními, chemickými a organoleptickými limity těchto ukazatelů, které jsou upraveny legislativně (pozn.: organoleptické vlastnosti = vlastnosti, které jsou hodnoceny lidskými smysly). Hygienické limity jsou stanoveny jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty. Doporučené hodnoty jsou hodnoty ukazatelů jakosti pitné vody, které stanoví minimální optimální koncentraci dané látky nebo žádoucí rozmezí koncentrace dané látky. Za pitnou vodu se nepovažuje přírodní léčivý zdroj a přírodní minerální voda. Hygienické požadavky na vodu upravuje Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Pitná voda se jeví jako nejoptimálnější varianta k úhradě pitného režimu, ať už jako voda balená, kde však nemáme jistotu, zdali voda nebyla v plastových obalech vystavena nevhodnému převozu či skladování; v lepším případě pak voda k z vodovodu či studny. U pitné vody z vodovodu máme jako spotřebitelé mnoho práv, o kterých spousta lidí ani netuší. Máme například právo získat od vodárny aktuální výsledky o kvalitě vody a nebo se můžeme též dopátrat toho, jaké látky se k úpravě vody používají. Nastane-li situace, že pitná voda v určitých parametrech nevyhovuje stanoveným kritériím a hygienický orgán přesto udělí výjimku, musí být spotřebitel o těchto změnách informován. Stejně tak, pokud byste se rádi napili vody z kohoutku v zařízeních, kde to neznáte nebo si nejste jisti, zda se o pitnou vodu jedná, je pravděpodobné, že pokud by o pitnou vodu nešlo a z kohoutku by namísto toho tekla voda užitková, o této situaci bychom měli být provozovatelem objektu upozorněni nápisem umístěným u kohoutku s tekoucí vodou, že voda není určena k pití.

Obecně vzato je voda z vodovodu v České republice velmi dobré kvality, problém může být v některých oblastech její pach, chuť či různý obsah rozpuštěných látek. Obsah minerálních látek rozpuštěných ve vodě by se dle Národního referenčního centra pro pitnou vodu měl pohybovat v následujících rozmezích:

Ukazatel Optimální obsah
Celkový obsah rozpuštěných látek 150 – 400 mg/l
Ca++ (vápník) 40 – 70 mg/l (minimálně však 30)
Mg++ (hořčík) 20 – 30 mg/l (minimálně však 10)
Na+ (sodík) 5 – 25 mg/l
K+ (draslík) 1 – 5 mg/l
Cl⁻ (chloridy) méně než 50 mg/l
SO₄⁻ (sírany) méně než 50 mg/l
HCO₃⁻ (hydrogenuhličitany) 100 – 300 mg/l
F⁻ (fluoridy) 0,1 mg – 0,3 mg/l
NO₃ (dusičnany) méně než 10 mg/l

Díky použití ionizátorů a filtračních systémům si můžete vlastnosti pitné vody vylepšit, umí odstranit nebo upravit koncentraci škodlivých nečistot, fluoridů, chlóru, olova, arsenu, síry, pesticidů, dusičnanů a dalších látek, které mohou při dlouhodobém požívání způsobit zdravotní problémy.

Bc. Martina Korejčková, DiS.
reg. nutriční terapeutka, Plzeň
č.: +420 721 634 113
www.martinakorejckova.cz