Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační a záruční řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost AREOPAG s.r.o., Radlická 112/22, 150 00 Praha, IČ: 28478541, DIČ: CZ28478541, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 144550. AREOPAG s.r.o. při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců při nákupu FO a 12 měsíců při nákupu PO s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

  • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Důležité:

Datem převzetí Zboží začíná běžet záruční lhůta. Každý Zákazník převzetím Zboží souhlasí s těmito záručními podmínkami.

Co je pokryto zárukou:

U filtračních systémů se záruka vztahuje na kryty náhradních filtrů, hadice a konektory. Prodejce ani výrobce není zodpovědný za škody způsobené úniky vody z jakéhokoli důvodu, zejm. nesprávnou instalací. Vždy se ujistěte, že tlak vody je v normě, montáž je bezpečná a je provedena podle vyhlášek a platných norem. Tlak vody by nikdy neměl překročit 4,1 bar / 60 PSI.

K této záruce neexistují žádné výjimky.

Pokud odjíždíte na dovolenou nebo jste na delší dobu mimo objekt, kde provozujete některý z našich Ionizátorů, je vhodné uzavřít přívod vody. Pokud to není možné, vypněte alespoň přívod vody pod dřezem přímo u filtrů.
Po dokončení montáže kontrolujte ionizační jednotku i filtry na únik vody i vícekrát v průběhu prvního týdne po instalaci. Většina úniků vody se stane během prvních 24 hodin od montáže.

Chanson Europe (ŽiváVoda.cz) nenese v žádném případě odpovědnost a neposkytuje žádné záruky za kvalitu provedených montáží třetí stranou, každý Zákazník je povinnen si v místě montáže vše sám zajistit a dokonale zkontrolovat.

Co se nevztahuje nebo co vede ke zrušení záruky:

Záruka je neplatná, pokud byl ionizátor nebo filtrační systém otevřen či jinak poškozen. Všechny ionizátory a filtrační systémy jsou zapečetěny. Nepokoušejte se nikdy opravit zařízení sami, protože to povede ke zneplatnění záruky a může způsobit vážné ublížení na zdraví. Za otevření přístroje se nepovažuje výměna filtrů.

Záruka se dále nevztahuje na:

Škody způsobené:
Použitím neoriginálního příslušenství nebo provedením servisu třetí stranou, která není vedena jako autorizovaný servisní partner Chanson – Živávoda.cz. Seznam autorizovaných servisních partnerů Chanson – Živávoda.cz je k dispozici na těchto webových stránkách i na vyžádání emailem. Prosím kontaktujte nás, máte-li pochybnosti o tom, zda Vás kontaktoval náš autorizovaný partner.

Škody způsobené:
Únikem vody pod dřezem či netěsností potrubí, což může způsobit průnik vody do zařízení. Ujistěte se prosím, že nemáte žádné instalatérské netěsnosti před instalací Zboží, nemůžeme Vám poskytnout opravu na vlastní náklady při takové události.

Škody způsobené:
Výměnou náhradních filtrů ionizátorů (nanofiltr PJ-6000, PJ-7000, PJ-8000) po delším období než je 12 měsíců.

Náhradní filtr ionizátoru nejen čistí vodu, ale také chrání ionizátor před poškozením částic ve vodě. Výměna filtru čas by nikdy neměla přesáhnout delší období než 12 měsíců anebo více jak 9.000 litrů vody, které Zbožím protekly.

Prostudujte si v manuálu konkrétní detaily této problematiky nebo se poraďte se svým prodejcem.

Škody způsobené:
Jakýmkoliv nesprávným použitím, jako je například pád Zboží nebo jiné případy nesprávné manipulace. Pro tyto případy doporučujeme objednat náš Volitelný balíček rozšířené záruky.

Škody způsobené:
Přepětím nebo potížím v elektrické síti Zákazníka nebo živelnými pohromami.

Škody způsobené:
Nastavením hodnoty TDS přes hodnotu 300.
K dispozici máte speciální možnost úpravy TDS v servisním menu, což Vám umožňuje podle typu oblasti doladit ionizátor na tvrdosti Vaší vody.
300 je max. povolené nastavení, nikdy nenastavujte TDS hodnotu nad toto číslo.

Škody způsobené:
Nesprávným použitím. Ionizátory se 3, 5, 7 deskami jsou určeny pro domácí použití. Ionizátor má bezpečnostní pojistku, která jej po 20 minut nepřetržité činnosti vypne, aby se zabránilo únikům vody z nedbalosti a jinému poškození. Pokud potřebujete ionizátor pro komerční využití zakupte 9 deskový Revolution nebo se poraďte o vhodném způsobu používání se svým prodejcem.

Škody způsobené:
Nadměrným tlakem vody. Tlak vody v místě montáže u Zákazníka by neměl přesáhnout 60 PSI. Ujistěte se, že jste zkontrolovali tlak vody před instalací. Obraťte se na místního instalatéra pro kontrolu nebo si za zhruba 250 Kč můžete zakoupit vodní manometr z místního hobby marketu a vyzkoušet si to sami. Pokud tlak vody přesáhne 60 PSI, může poškodit všechny vaše vodní spotřebiče, prosím berte to vážně. Nejsme odpovědni za škody způsobené únikem vody.

Co se stane po uplynutí záruky?

Vždy se snažíme najít pro Vás nejvhodnější řešení a šetřit Vaše náklady. Pokud bude potřeba zajistit výměnu Zboží i po uplynutí záruky, zajistíme Vám ty nejvýhodnější podmínky.

Doporučená údržba:

Prosím prostudujte si návod k obsluze pro pravidelnou údržbu.
Důrazně doporučujeme, aby si zákazníci v oblastech s tvrdou vodou čistili ionizátor alespoň dvakrát ročně. Postup čištění je jednoduchý a najdete jej na zde.

Pokyny pro využití našeho záručního servisu:

Omezená doživotní záruka služba je k dispozici u Chanson Europe – ŽiváVoda.cz / Chanson.sk nebo některých z autorizovaných prodejců.

S každým z nich si individuálně sjednejte podmínky, doručení a rozsah servisních prací.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.11.2018.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o.s.(www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na www.spotrebitele.info.

V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na www.spotrebitele.info/poradna nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).