Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti AREOPAG s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností AREOPAG s.r.o..

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AREOPAG s.r.o., Radlická 112/22, 150 00 Praha, IČ: 28478541, DIČ: CZ28478541, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, 144550 a kupujícího (zákazník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společností která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno, opotřebováno nebo jakkoliv používáno, tzn. je porušený obal, ve kterém bylo Zboží spotřebiteli dodáno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku zakázkově vyráběného Zboží nebo upravovaného Zboží podle speciálních požadavků kupujícího,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Prodávající nemůže zaručit správnou funkčnost přístroje pokud bylo zařízení připojeno ke zdroji vody, který nesplňuje aktuální platnou vyhlášku pitné vody 252/2004 Sb., spotřebitel v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Podmínky vrácení peněz do 90 dnů od koupě

1.1. Možnost vrácení peněz se vztahuje pouze na fyzické osoby a objednávky vytvořené přes eshop (https://www.zivavoda.cz/e-shop/).
1.2. Možnost vrácení peněz se nevztahuje na splátkový prodej.
1.3. Lze uplatnit pouze na tyto produkty: ionizátor Miracle Max Plus, ionizátor Miracle Max Royale, ionizátor Miracle Max Revolution.
1.4. Výkupní cena se snižuje o 7 000 Kč bez DPH za každých započatých 30 dní od koupě u produktů ionizátor Miracle Max Plus, ionizátor Miracle Max Royale, ionizátor Miracle Max Revolution.
1.5. Zboží musí obsahovat veškeré příslušenství vč. originální krabice a všech ochraných fólií. Zařízení musí být plně funkční a nesmí být jakkoliv poškozeno.
1.6. Instalační sada dodávána s zařízením nemusí být vrácena.
1.7. V případě porušení bodu 1.5 může společnost AREOPAG s.r.o. zamítnout vrácení peněz.
1.8. V případě splnění všech podmínek společnost AREOPAG s.r.o. vrátí zákazníkovi částku viz bod 1.4. formou převodu do 60 dnů od podpisu dokladu o vrácení zboží.

Dodání Zboží a Služeb

Zboží skladem
Pojem zboží skladem informuje o dostupnosti zboží v hlavním skladu v ČR.
V případě platby předem je Zboží odesíláno do 2 pracovních dnů od přičtení platby na účet Prodávajícího.
V případě platby dobírkou je Zboží odesíláno do 2 pracovních dnů od vytvoření objednávky.
Termín dodání se může prodloužit v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností spojených s dopravou Zboží.

Zboží na cestě
Pojem zboží na cestě informuje o dostupnosti zboží, které je momentálně na cestě, v započaté výrobě nebo plánované výrobě.
V případě platby předem je Zboží odesíláno přednostně ihned po naskladnění.
V případě platby dobírkou je Zboží odesíláno ihned po naskladnění.
O přibližném termínů je Kupující informován do 2 pracovních dnů od vytvoření objednávky. Termín dodání se může prodloužit v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností spojených s dopravou Zboží.

Zboží na objednávku
Zboží na objednávku a zakázkově vyráběné zboží je možné platit pouze předem. Po přičtení platby na účet Prodávajícího je Zboží závazně objednáno u dodavatele. Termín dodání Zboží je obvykle 2-4 měsíce (produkce: únor až prosinec). Termín dodání se může prodloužit v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. prodlení při dodání materiálu výrobci zboží, neočekávané zásahy vyšší moci, stávky, celozávodní dovolené a další podobné překážky. Avšak maximální doba dodání je 1 rok. Zboží je odesíláno přednostně ihned po naskladnění.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2018