Kvalita vody

 

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pitná voda z vodovodu podléhá velmi přísné kontrole kvality vody, která je přísnější než u balené vody.

Kontrola kvality vody probíhá v akreditovaných laboratořích a je přísně kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody. Kontrola probíhá i přímo u spotřebitelů. Supervizi provádějí orgány ochrany veřejného zdraví.

Ve vodě z kohoutku se sleduje na 100 ukazatelů kvality vody, některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů.

Na základě trvalého sledování kvality pitné vody můžeme zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.

O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo být každý spotřebitel informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. Výsledky rozborů najdou spotřebitelé na internetových stránkách vodárenských společností, v zákaznických centrech a v informačních materiálech společností.

Do vodovodní sítě se pouští jen voda splňující limity vyhlášky ministerstva zdravotnictví a tato voda je zcela bez jakýchkoliv mikroorganismů.

Voda z vodovodu je šetrná k životnímu prostředí

K její konzumaci nejsou zapotřebí obaly, sklady ani kamióny pro přepravu. Navíc z kohoutku vždy teče čerstvá, protože je optimálně “uskladněná” v chladu a temnu ve vodovodním potrubí.

Vnitřní rozvody a kvalita vody

Před vstupem do domácnosti se voda z přípojky dostává do vnitřních vodovodních rozvodů. Těmi je myšlen systém trubek, spojek, kohoutků a ventilů umístěných za vodoměrem objektu. Udržování kvality vody ve vodovodních rozvodech je pouze Vaší odpovědností, resp. odpovědností majitele objektu.

Za kvalitu vody občas může kvalita vnitřních rozvodů a jejich řádná údržbě.

Některé příklady toho, co může způsobovat znečištění vody u Vás doma:

  • Nepoužívané trubky a vodovodní příslušenství (staré kohoutky na zalévání, stará umyvadla atd.), kde se může držet stojatá voda a v ní pak dochází k množení bakterií.
  • Neudržované vodovodní baterie a filtry k nim přidávané jsou též příhodná místa pro tvorbu bakterií.
  • Zpětné nasátí vody, které je způsobeno kolísáním tlaku ve vodovodních trubkách: voda již použitá může být nahodile nasáta, a může tak způsobit znečištění veřejné vodovodní sítě; toto bývá způsobeno nefunkčními zpětnými klapkami u praček nebo myček nádobí.

Co může mít vliv na chuť a vůni vody?

Příčina může být v domácích vodovodních rozvodech. Zvláštní chuť může být způsobená dlouhým zdržením vody v trubkách a jejich korozí. Chuťové vlastnosti vody jsou také ovlivněny její teplotou.

Přestože je chlór ve vodě z hlediska zdravotního zabezpečený nutný, jeho pach rozhodně není příjemný. Je však snadné jej odfiltrovat.